Johtajan burnout tulee kalliiksi – miten ehkäistä?

Tutkimuksien mukaan noin 60% johtavassa asemassa työskentelevistä kokee toimensa henkisesti kuormittavaksi ja 30% kokee työnsä erittäin uuvuttavaksi [1]. Burnoutin taustalla on usein tilanne, jossa johtajaan kohdistuva tulospaine on erittäin kova ja hän on joutunut kantamaan liian pitkään ylisuurta vastuuta organisaatiosta tai alaisistaan. Samalla omista voimavaroista huolehtiminen unohtuu.

Johtajan burnout, piilotettu uupuminen, pitkä sairausloma tai irtisanoutuminen tulevat kalliiksi. Pelkästään uuden johtajan rekrytointi- ja perehdytyskulut voivat helposti olla yli 30 000 euroa. Jos kustannukseen lisätään odotusaika, jolloin uuden johtajan arvioidaan olevan yritykselle tuottava sekä kustannus, joka muodostuu perehdyttäjien ollessa vuorollaan pois tuottavasta työstä, puhutaan vieläkin suuremmasta kustannuksesta. Sen sijaan ennakoivaa tukea voi tarjota jo 300 euron panostuksella.

Tämä tiivis artikkeli kokoaa näkökulmia johtajien uupumukseen. Kirjoituksen lopusta löytyy kokemusperusteisia ja tutkimukseen perustuvia ratkaisukeinoja.

 

Minkälaisia vaatimuksia johtajaan kohdistuu?

 

Johtajalta vaaditaan nykypäivän työelämässä yhä enemmän paineensietoa, muutoskyvykkyyttä ja resilienssiä. Hyvä johtaja inspiroi, luo uskoa, johtaa muutosta, ratkaisee ongelmia, luottaa, delegoi, suodattaa tietoa ja toimii esimerkillisesti. Miten tämä kaikki onnistuu, jos voimat ovat vähissä?

”Strategian jalkautus, digiloikka, innovaatiot, yt-neuvottelut, järjestelmäuudistukset ja pysyvän kilpailuedun saavuttaminen ovat haastavia tavoitteita kenelle tahansa johtajalle. Kun tilannekuvaan yhdistetään vielä kustannussäästöjen välttämättömyys ja vallitseva tulevaisuuden epävarmuus, niin kuormitus on valtava.” kuvailee Freian business coach Virpi Ojakangas.

 

”Liikkeenjohdolle on luontaista ratkaista (muiden) monitahoisia ongelmia, mutta omasta työssä jaksamisesta tai kuormittuneisuudesta ei tohdita puhua. Palkitsemisen etuisuudet eivät peitä alleen jaksamisen lainalaisuuksia. Hallituksen ja osakkeenomistajien tulisi olla kiinnostuneita liiketuloksen lisäksi johtajien jaksamisesta ja työvireestä. Jos ei muuten, niin taloudellisista syistä.” Virpi jatkaa.

 

 

Mitkä tekijät vaikuttavat johtajien burnoutiin?

 

Globaalien yritysjohtajien vastausten perusteella eniten suorituspaineita aiheuttavat tiukat aikataulut ja deadlinet, alaisten vaillinainen osaaminen tai perehdytys, liiallinen määrä palavereja, ylipitkät työpäivät ja työn negatiiviset vaikutukset perhesuhteisiin [1,2]. Yksi kriittinen tekijä on myös eettisesti vaikeiden asioiden toistuva käsittely, kuten YT-tilanteet [2].

”Keskustelemme viikoittain yritysjohtajien kanssa. Vaikka palaverien pääsisältö on koko henkilöstön liiketoimintalähtöisessä kehittämisessä, niin kyllä johtoryhmänkin voimavarojen riittävyys on keskeinen varmistettava. Äärimmäisissä tilanteissa yksittäisen johtajan oma tilanne lamaannuttaa koko organisaation.” toteaa Freian toimitusjohtaja Antti Äikäs.

 

Johtajan uupumus vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn

 

Yleisesti kuvaten johtajan heikko jaksaminen vaikeuttaa työn vaatimuksiin vastaamista, eikä hän kykene hoitamaan tehtäviään tuloksekkaasti. Pelkästään pitkittynyt stressi vaikuttaa niin fyysiseen käyttäytymiseen, sosiaaliseen elämään, vuorovaikutukseen ja organisaation tuottavuuteen [2]. Johtajan oma burnout säteilee mm. työntekijöiden motivaatioon, tuottavuuteen, kasvaneisiin työterveyshuollon kustannuksiin, sairauspoissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen [1]. On myös tutkittu, että uupuneet johtajat epäonnistuvat vastuullisessa ja eettisessä johtamisessa [4]. Eli juuri niissä asioissa, joita vaadittaisiin pärjäämiseen kovenevassa kilpailussa.

 

 

Burnoutin tunnusmerkkejä

 

 • Uupumus, kyynisyys ja tehottomuus
 • Informaation prosessointi heikkenee
 • Päätöksenteko vaikeutuu
 • Työn ammatillinen palkitsevuus kärsii
 • Työt kasautuvat ja työpäivät pitenevät

 

Mikä avuksi johtajille?

 

Johtajan haavoittuvaisuuden esille tuominen on kokemuksemme mukaan arka aihe johtoryhmässä. Väsymisen, kuormituksen ja uupumisen tunnistaminen peittyy kovien asiasisältöjen, odotusten ja vastuun alle. Kun yrityksen operatiivinen johto päättää toimista yrityksen tulevaisuuden turvaamiseksi, niin keskustelussa on usein mukana myös henkilöstön jaksamiseen liittyvät linjaukset. On kuitenkin yleistä, että johtoryhmä ulkoistaa itsensä näiden toimien ulkopuolelle. Ei kannattaisi.

 

Johtajan uupumusta ennaltaehkäisevät

 

 • Kyky pysähtyä ja ajatella kiireen keskellä.
 • Johtoryhmän korkea keskinäinen luottamus
 • Johtoryhmän ulkopuolinen työnohjaus tai valmennus
 • Keskustelukumppanuus
 • Varhainen välittäminen
 • Johtajan henkilökohtainen valmennus

 

Kokemuksemme mukaan johtajan tärkein tukiverkko on johtoryhmä itse – ja muut johtoryhmän jäsenet. Mitä vahvempi luottamus ja rakenne johtoryhmässä on, sitä enemmän se tarjoaa suojaa konflikteilta ja kovilta suorituspaineilta.

”Johtajat jäävät kuitenkin helposti yksin murheidensa kanssa. He kuvailevat valmennuksissani tilannettaan usein sanoen, kun vaan olisi aikaa pysähtyä ja ajatella. Tunnistan tästä lauseesta syvemmän merkityksen. Johtaja kaipaa kumppanuutta pohtia asioita ääneen sellaisen henkilön kanssa, joka oikeasti ymmärtää liikkeenjohdon haasteita ja kuuntelee.” Virpi näkee.

”Johtajan oman tilanteen luottamuksellisessa ääneen sanoittamisessa on ratkaisukeskeistä voimaa, joka säteilee ajatteluun, tunteisiin ja niiden kautta toimintaan. Tässä voimme auttaa.” Virpi päättää.

 

 

Kirjoittajat

Virpi Ojakangas – LitM, ICF- (International Coaching Federation) valmentajasertifiointi

Virpillä on vankka kokemus kansainvälisen konsernin henkilöstö- ja viestintäjohtamisen rooleista. Virpi on kehittänyt tuloksekkaasti osaamista osana henkilöstöstrategiaa ja valmentanut huipputalentteja työelämän johtotehtäviin.

Antti Äikäs – CEO, Väitöstutkija

Antti on poikkitieteellinen työelämän kehittäjä ja vaikuttavuusexpertti. Hänen erityisosaamisensa on työkykyjohtamisen, työyhteisövalmennuksien ja henkilöstön työhyvinvointiohjelmien suunnittelussa, prosessinhallinnassa ja taloudellisten vaikutusten arvioimisessa.

 

Freia lyhyesti

Freia Oy on suomalainen työyhteisövalmennuksien, työkykyjohtamisen ja henkilöstön hyvinvointiohjelmien suunnittelu- ja toteuttajakumppani. Autamme yritysjohtoa kehittämään henkilöstöä liiketoimintalähtöisesti.

 

Lisätiedon lähteille

1. Sharma R, Cooper C. 2016. Executive burnout: Eastern and western concepts, models and approaches for mitigation.

2. Serrano CA. 2017. Leadership fatigue: What new leaders can learn from an old king.

3. Barling J, Frone M. 2017. If Only my Leader Would just Do Something! Passive Leadership Undermines Employee Well‐being Through Role Stressors and Psychological Resource Depletion. Stress & Health. 33:211-222.

4. Diestel S, Cosmar M, Schmidt K-H. 2013. Burnout and impaired cognitive functioning: The role of executive control in the performance of cognitive tasks. Work and Stress. 27(2).